(Монгол) Монгол бичгийн соёл, түүx, уран бичлэг буюу каллиграф III